Õigusabi kulud: liiklusõnnetuses osaleja ei pea õigusabi kulusid alati ise kandma!

Tavainimesele on kindlustusseltsiga vaidlemine päris keeruline ja katsumusterohke. Juristi teenus ja abi küsimine pole teadagi odav ning seadusi on raske ise mõista. Just sellepärast on eriti oluline, et teaksid, millistes olukordades peab kindlustus sinu eest ise juristile maksma.

Kindlustusõigus ja kahju hüvitamist puudutav õigus on teemad, mis nõuavad kogemust, teadmisi ja võimet seaduse tekstisse süveneda, see muudab suhtluse kindlustusseltsi ja kannatanuga keeruliseks. Abi oleks pädevast juristist, keda end vaidluses esindama palgata, aga see on enamasti liiga kallis. Siiski leidub paar olukorda, kus kindlustusselts peab ka kohtuvälise suhtluse puhul sinu õigusabikulud tasuma. Vaatame lähemalt ja teeme selgeks, millal ei pea liiklusõnnetuses osaledes õigusabi kulusid ise kandma.

Õigusabi kulud, mis on liiklusõnnetuses osalejale vältimatult vajalikud

Liiklusõnnetuses osaleja õigusabikulud peab kindlustus tasuma juhul, kui õigusabi kasutamine on mõistlikult võttes vajalik ehk just ilma selleta ei saaks osaleja enda õigusi tõhusalt kaitsta.

Õigusabi kasutamine on vajalik ka selleks, et ära hoida hilisemaid õigusvaidlusi ja nendega kaasnevaid kulusid.

Väited tuginevad Tallinna Ringkonnakohtu lahendile nr 2-12-22703, mis on leidnud, et tõendite kogumine ja analüüs eeldavad õigusalaseid teadmisi. Kui liiklusõnnetuses osalejal õigusharidust ei ole, ei saa temalt eeldada, et ta vastavaid õigusakte teaks. Ringkonnakohus pidas viidatud lahendis õigusabi kasutamist vajalikuks isegi juba kindlustusjuhtumi kohta avalduse esitamisel ja tõendite kogumisel, andes liiklusõnnetuses osalenule õiguse nõuda kindlustusseltsilt õigusabikulude hüvitamist.

“Liiklusõnnetuse toimumine ei too endaga kaasa automaatset vajadust juriidilise abi järele.” oli antud vaidluses kindlustusseltsi vastuväiteks. Kuna tõendite hankimine ei ole seotud kindlustusseltsi või liiklusõnnetuse teise osapoole tegevusega, ei ole tõendite hankimiskulud vaadeldavad liikluskindlustuse seaduse kontekstis varakahjuna. Pigem on need vaadeldavad menetluskuludena, mis on liiklusõnnetuse osapool teinud vabal tahtel. Kindlustusselts rõhutas ka seda, et liiklusõnnetuses osaleja on teinud need kulud enne kindlustusseltsile nõude esitamist, millega on võtnud võimaluse ise hankida tõendeid kindlustuselt.

Esimese astme kohus ehk maakohus nõustus algselt kindlustusseltsiga ja leidis, et kindlustusselts ei pea sellisel juhul õigusabikulusid tasuma, sest kindlustusseltsil on paratamatult kahju menetlemise kohustus ja oskused seda ka teha. Ringkonnakohtu otsusega muudeti see arvamus siiski ära.

Ringkonnakohtu võetud seisukoht on mõistetav ja mõistlik, sest liiklusõnnetuses vastutava isiku tuvastamine (eriti mis puudutab isikukahjusid ja moraalset kahju) on väga keeruline.
Sisuliselt leidis ringkonnakohus, et õigusabi vajalikkuse üle otsustades tuleb lähtuda konkreetsest kindlustusjuhtumist ja selle menetlemise asjaoludest. Lisaks on riigikohus oma otsuses nr 3-2-1-19-13 punktis 11 rõhutanud, et kohtuväliste õigusabi kulude hüvitamisel peab kohus kõigepealt hindama, kas õigusabi kasutamine oli mõistlikult võttes vajalik.

Kliendi õigusabikulud, kes on soetanud vastutuskindlustuse

Vastutuskindlustus on sõlmitud paljudel inimestel koos kodukindlustusega. See tähendab, et õnnetuse korral hüvitatakse lisaks sulle tekkinud kahjule ka see kahju, mille sina oled põhjustanud kolmandatele isikutele. Näiteks kui pesumasinal läheb ühendusvoolik katki ning vesi uputab ka alumised korrused, katab tavaline kodukindlustus ainult sinu korteri remondi. Vastutuskindlustuse puhul aidatakse katta ka alumiste korterite kordategemise kulud.

Lisaks aitab vastutuskindlustus kanda ka kulud, mis on sinu õigusabiga seotud. Nimelt sätestab võlaõigusseaduse § 511 lg 1, et kui kindlustusvõtja vastu on esitatud nõue, katab kindlustus tema kulud õigusabile ulatuses, mida kindlustusvõtja võis oma õiguste kaitseks kohtus ja kohtuväliselt vajalikuks pidada. Seda kõike isegi juhul, kui tema vastu esitatud nõue osutub alusetuks.

Seetõttu on ääretult hea teada, et kui sul on vastutuskindlustus, makstakse sinu õigusabikulud kinni isegi siis, kui sinu vastu esitatakse nõue, mis on alusetu. Näiteks tehakse seda juhul, kui elad kortermajas ja alumine naaber esitab sulle nõude, väites, et ujutasid tema korteri üle. Antud olukorras ei pea sa ise alumise naabriga vaidlema, vaid saad kindlustusseltsi kulul palgata juristi, kes lahendab situatsiooni.

Vastutuskindlustus katab õiguskulud ka siis, kui nõue on olnud alusetu.

Õigusabikulude kandmise kohustus vastutuskindlustuse puhul on isegi veel laiem: kindlustus katab ka kulud, mis on kantud kriminaalmenetluses ja halduskohtumenetluses kindlustusvõtja huvide kaitseks. Selliste kulude hüvitamise eelduseks on, et menetlused on seotud kindlustusvõtja tsiviilõigusliku vastutusega ja vastavad kulud on tehtud kindlustusandja juhiseid järgides. Nii võivad näiteks hüvitamisele kuuluda advokaadi kulud, kui oled põhjustanud liiklusõnnetuse, millega seoses on algatatud kriminaalasi ning kui kannatanu on esitanud kahju hüvitamise nõude ja selles osas on käimas vaidlus. Kriminaalasi algatatakse alati, kui inimene saab viga ja on haiguslehel üle 4 kuu.

PS! Lähemalt saad lugeda kahjuhüvitamise ning mittevaralise kahju kohta
www.kahjuhüvitis.ee või küsida nõu vandeadvokaadilt Olavi-Jüri Luik

Soovid kõige värskemat infot liikluskindlustuse kohta?

Liitu meie teavitustega ja saad esimesena teada kampaaniatest, olulistest seadusemuudatustest ning parimatest kindlustuspakkumistest!